U heeft in het verleden premie betaald

U heeft, wellicht tot en met 1999, premie betaald. De oorspronkelijke risicoregeling van weleer is per 31 december 1999 beëindigd. Met onze brief van 2 juli 1999 informeerden we alle deelnemers over de beëindiging van de risicoregeling. De genoemde brief vindt u hier.

Tegenover de premiebetaling in enig jaar stond de dekking van het overlijdensrisico gedurende dat jaar. Er werd dus alleen nabestaandenpensioen verzekerd en geen ouderdomspensioen opgebouwd. De premie was daarop afgestemd en bedroeg in 1999 fl 1274,-- (€ 578) voor mannen en fl 593, -- (€ 269) voor vrouwen. Dat waren de bruto premies. Op de premies werd namelijk een korting verleend van 60%.

Na de beëindiging van het pensioenfonds is het vermogen van het pensioenfonds aangewend voor:

  • de overdracht van de pensioenverplichtingen aan Nationale Nederlanden met ingang van 1 januari 2000
  • de indexatie van de ingegane pensioenen vanaf 1 januari 2000 tot en met 1 januari 2009
  • de overdracht van de pensioenverplichtingen (de voortzetting van de verzekering van het nabestaandenpensioen ten behoeve van de partners van de advocaten die ten tijde van de beëindiging van de risicoregeling arbeidsongeschikt waren)
  • de inkoop van een levenslange vaste jaarlijkse indexatie met ingang van 1 januari 2010 van de ingegane pensioenen met 2,45% en van de pensioenen die mogelijk nog ingaan ten behoeve van de partners van de arbeidsongeschikte advocaten met een premievrije verzekering van dat nabestaandenpensioen.

 

Vragen & Antwoorden

Dat betreft een besluit van de Algemene Raad en het College van Afgevaardigden.

Het pensioenfonds bood destijds tegen een lage premie alleen een collectieve verzekering van het nabestaandenpensioen. De voordelen zijn in het verleden ook aan de deelnemers ten goede gekomen.

Het verplicht deelnemerschap was voordelig omdat het pensioenfonds de regeling collectief aanbood, zonder winstopslag voor derden en omdat de regeling tegen geringe kosten werd uitgevoerd. Op de gunstige premies werden in de loop van de jaren korting verleend vanwege de gunstige financiële positie van het pensioenfonds. De korting bedroeg de laatste jaren tot 60%. Het vermogen van het pensioenfonds is aangewend voor de inkoop van een levenslange vaste indexatie van de uitkeringsgerechtigden, zoals op deze website beschreven en toegelicht.

Uiteraard. Het pensioenfonds heeft vanaf 1971 verantwoording afgelegd door verslaglegging aan het College van Afgevaardigden. Dat gebeurt ook met de liquidatie.

De betreffende verslagen worden ook via deze website openbaar gemaakt. Zie daarvoor onderstaand schema.

Maand

Informatie

via

maart

jaarverslag 2008

zie downloads

oktober

jaarverslag 2009

zie downloads

oktober

verantwoordingsrapportage van de liquidatie van het pensioenfonds. Zie het liquidatieoverzicht.

Deze website